Morafo wa Diro o hloleha ho lefa basebetsi

Basebesti ba Diro mine e Khathu Northern Cape ba re Diro mine e ya ba utsoetsa ditjhelete tsa bona. Ba re e thetsa basebetsi hore tjhelete eo ba e hulang ba e sebedisa ho lefa letlole la tjhelete ya basebetsi.  Hohong hape ba hula tjhelete tsa basebetsi ya dithuso tsa bongaka, bare Diro mine e bua leshano hore ba a e lefa empa ha ho jwalo. Basebetsi ba re ho tholahetse le hore khampani ha ya ba ngodisa ho letlole la inshorense la ho se sebetse.  Basebetse ba na le tokello ya ho tseba seo se etsahalang khampaneng hong feela se ba ama.

Lesego Seleke ke e mong wa basebetsi ba Diro mine o dumelang hore basebetse ba na le tokello ya ho fihlella tlhahisoleseding. “Mathata ana a qadile ka Pherekgong 2016 ha re thola ditjhelete tsa rona ka morao nako. Ka Lwetse 2016 ke ha re sa tlole re thola ditjhelte tsa rona ho hang. Ne re batla tlhahisoleding hore hobaneng ba tlisa ditjhelete tsa rona morao nako le hore hobaneng kgwedeng ya Mmesa re sa thola ditjhelete tsa rona. Ke ha ba qala ho bua leshano hore ditjhelte tsa rona ba di sebedisa ho lefa letlole la tjhelete ya basebetsi le ho lefa hape ditjhelete tsa basebetsi ya dithuso tsa bongaka empa ba e utswa,” Seleke wa e hlalosa.

Ka morao ne ba shebile hore mokgatlo wa basebetsi ba di maene e ba thuse ho nyeo ena empa ho ya ka Seleke mokgatlo eo e hlolehile ho ba lwanela. “Basebetse ba hlokile tlhahisoleseding ho tswa ho mokgatlo wa basebetsi ba di maene hore nyeo ena e ka arolloa jwang ebile e hlolehile ho re lwanela mathata ao re shebaneng le ona a Diro mine.

Hona ho ba beha maemong a mabe kgahlanong le mekgahlo ya baadimisane ba ditjhelete. “Khampani ena e kentse mabitso o rona seretseng hobane re na le dikoloto tseo re tlamehileng ho di lefa empa ha re kgone. Re na le rekoto mokitlane e mpe ebile ba bang basebetsi baa sokola ho thola mokitlane ka lebaka la khampani ena. Ba bang ha rona re na le malapa le bana bao re tlamele re ba hlokomele, le bana ne ba sa kgone le ho ya dikolong,” Seleke wa e hlalosa.

Seleke o bile a tshwarwa selemo se fetile, ka la di 13th Lwetse, bakeng la hore ene le basebetsi mmoho ba Diro mine ba ile ba ipalaetsa ka ho dula ka manganga dikantorong tsa Diro mine, sebakeng sa Centurion. “Re dutse debeke tse pedi re batla dikarabo hore re tlo fumana neng ditjhelete tsa rona. Mapolesa ba qeteletse ba tlile ba re tswara. Ke batla ho tseba le hore re eme kae le khampani ena hobaneng e fokotsa basebetse ba 220 ka hara basebetse ba 265, le hore re tlo e fumana neng ditjhelete tsa rona.”

O utlwa bohloko hore ba ile ba tswarela taba tsa ho lwanela ditokelo tsa bona ka ho ipelaetsa. “Mapolesa ba entse poso ka ho re tswara hobane ne re lwanela ditokel o tsa rona ho thola ditjhelete tsa rona. Re batla seo re se tsoanelong, re tswerwe re le 11 ka la di 13th kgwedeng ya Lwetse empa ra tswa letsatse le latelang ka la di 14 Lwetse ka thuso ya FXI.”  

Seleke o batla toka e etsahale hore a kgone ho tswela pele ka bophelo ba hae. “Diro mine e bile ya lefa ba bang ba basebetsi ditjhelete tsa bona tsa dithuso tsa bongaka empa ke batla hore re e fumane kaofela harona. Khampani ya Diro mine e ntse ba shebane le mathata a ditjhelte empa ba re tshepisetse ho re lefa ditjhelete tsa rona ka la di 10th kgwedeng ya Mphalane 2016. Le hona joale e ntse e kolota basebetsi tjhelete ya letlole la tjhelete ya basebetse.

Basebesti ba Diro mine ba e ipalaetsa bakeng sa ho fumana ditjhelete tsa bona sebakeng sa Centurion.
Setshwantsho se tswa koranta ya The Citizen.  Motho o ile a nka setshwantsho: Jacques Nelles

FXI PAIA Manual

FXI PAIA Manual Prepared in accordance with Section 51 of the Promotion of Access to Information Act, 2000. The Promotion of Access to Information Act, No 2 of 2000 (“the Act”) gives effect to the constitutional right of access to any information in records held by public or private bodies that is required for the exercise or protection of any rights. The Act sets out the procedural requirements attached to requests for information, the requirements which requests must meet as well as the grounds for refusing requests. This Manual informs requesters of procedural and other requirements which a request must meet. The Act also recognises that the right to access information must be balanced with other rights and should be subject to limitations including, but not limited to, limitations aimed at the reasonable protection of privacy and commercial confidentiality.

Click on the link below to download the FXI PAIA Manual

FXI PAIA Manual